Nr 3 (2022)
Opis numeru

W trzecim numerze Czasopisma Indicium, podobnie jak w poprzednich numerach, znalazły się podstawowe informacje o najważniejszych projektach ustawy, którym nadano w Sejmie RP numer druku od dnia wydania poprzedniego numeru. Oprócz powyższego tego opublikowano również istotne wyroki sądów administracyjnych, które zapadły w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej, jak również orzeczenia sądów powszechnych w innch sprawach.

Nowością są działy varia oraz źródła, w którym w tym numerze zamieszczono odpowiednio testy i kazusy z konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie oraz rozpatrywany przez parlament Wielkiej Brytanii projekt ustawy przywracającej królewską prerogatywę rozwiązania parlamentu.

Pełny numer
PDF