Przesyłanie materiałów

Zachęcamy do nadsyłania wcześniej niepublikowanych orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych na adres indicium@indicium.org.pl.

Orzeczenia powinny być zanonimizowane i zawierać proponowany jednozdaniowy tytuł. Zamiast tekstu orzeczenia można także wyłącznie wskazać sąd, datę i sygnaturę sprawy, w której wydano zgłaszane orzeczenie. Tekst orzeczenia zostanie w takim przypadku pozyskany przez redakcję.

Preferowanym formatem w odniesieniu do orzeczeń sądów powszechnych jest format .docx lub podobny. Orzeczenia w takim formacie można pobrać z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Orzeczenia zostaną opublikowane w następnym numerze czasopisma ukazującym sie ostatniego dnia miesiąca, jeżeli zostaną przesłane do 25 dnia miesiąca, z zastrzeżeniem poniższych informacji:

  • Jeżeli zostanie przesłany elektroniczny odpis orzeczenia opatrzony kwalifikowanym podpisem orzecznika czy sekretarza lub kwalifikowaną pieczęcią sądu orzeczenie zostanie przekazane do publikacji niezwłocznie.
  • W przypadku przesłania plików w innej formie lub skanów papierowych odpisów autentyczność orzeczenia zostanie zweryfikowana przed publikacją. Proces ten może potrwać do 14 dni.